• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม มีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) คือ การสร้างเศรษฐกิจและสังคมสีเขียว การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเพื่อยั่งยืนของสังคมเมืองและอุตสาหกรรม ตามดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์และพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 จึงเป็นหลักสูตรที่มีความโดดเด่นและมีโครงสร้างของหลักสูตรที่สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมระดับโลก โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีทักษะ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม โดยเป้าหมายหลัก คือ บัณฑิตที่จบการศึกษามีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม จึงต้องมีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน เพื่อเชื่อมโยงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำมาซึ่งความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเมืองให้มีความยั่งยืนตลอดไป