ข่าว-กิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

วิชาปฏิบัติการ

Photo

0 comments

โครงการผ้าป่าขยะชุมชนเมืองและชายหาดเพื่อสิ่งแวดล้อม

Photo โครงการผ้าป่าขยะชุมชนเมืองและชายหาดเพื่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จ. ประจวบคีรีขันธ์

0 comments

โครงการจิตอาสาปลูกปะการังเทียมตามพระราชเสาวนีย์

Photo

0 comments

โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Photo โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

0 comments

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนทางด้านการจัดการมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14000

      สรุปโครงการ ISO 14000.pdf

0 comments