คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

 width=

ชื่อ: ผศ.ดร.ปารินดา

นามสกุล: สุขสบาย

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

วุฒิการศึกษา

 width=

ชื่อ: ผศ.ดร.สิรวัลภ์

นามสกุล: เรืองช่วยตู้ประกาย

ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตรฯ

วุฒิการศึกษา

 width=

ชื่อ: ดร.พันชัย

นามสกุล: เม่นฉาย

ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตรฯ

วุฒิการศึกษา

 width=

ชื่อ: ดร.ปริศนาา

นามสกุล: เพียรจริง

ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตรฯ

วุฒิการศึกษา

 width=

ชื่อ: ดร.วาศนศักดิ์

นามสกุล: ลิ้มควรสุวรรณ

ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตรฯ

วุฒิการศึกษา