• ปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมได้ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นการที่จะป้องกัน แก้ไข และวิเคราะห์ผลกระทบ ตลอดจนการควบคุมปัญหามลพิษต่างๆ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องนำความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการมาใช้ เพื่อให้การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม สามารถควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดำเนินการเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวทำให้มีความจำเป็นในการเร่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้ทักษะบูรณาการเพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับห้องปฏิบัติการและเชิงพื้นที่