ดร.ปริศนา เพียรจริง

 

Ph.D. (Environmental Engineering and Management) Asian Institute of Technology, Thailand  พ.ศ.2554
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.2543
วท.บ.  (กายภาพบำบัด)   มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.2536