ดร.พันชัย เม่นฉาย

 

Ph.D. (Ecotoxicology)  University of Technology, Sydney,  Australia  ค.ศ.2008
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.2544
B.Sc. (General Science)  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.2535