ดร.วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ

 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  พ.ศ.2553
 วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  พ.ศ.2546
วท.บ. (วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.2542