สถานที่ตั้ง

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ 228-228/1-3 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  • สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม 02-423-9427
  • สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-423-9401-6
  • โทรสาร 02-423-9419