นางปริศนา เพียรจริง.

บทความวิจัย
Pianjing, P., Vites, J., & Santijanyabhorn, J. (2016). Utilization of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) in Development of Fish Based Thai Snacks. International Food research Journal.  23. pp. 2564 – 2570.
ตำรา
ปริศนา  เพียรจริง. (2558).  ชีวนิเวศ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการสื่อสิ่งพิมพ์ กราฟฟิคไซค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 279 หน้า.