นางสาวสิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย.

บทความวิจัย

Tuprakay, S. R., Menchai, P., Suksabye, P. & Tuprakay, S. (2014). Physical and chemical properties of solid waste from water tourism, case study: Taling Chan Floating Market, Bangkok, Thailand. Waste Management and the Environment VII, Ancona, Italy. May 12 – 14, 2014. pp 103-111.

 

Tuprakay, S., BisalyaputraI, K. & Tuprakay, S. R. (2015). Safety Distance of biogas production area according to distance measurement of hazardous area in biogas system standard. Ramkhamhaeng University International Research Conference 2015, Bangkok. September 2-3, 2015. pp 201-206.

 

Usahanunth, N., Kongsong, W., Tuprakay, S., Tuprakay, S. R., Sinthaworn, S. & Sathian, C. (2016). The mechanical properties of waste bakelite aggregate concrete. 9th International Conference on Material Science and Technology (MSAT-9). Swissotel Le Concorde, Bangkok, Thailand. December 14-15, 2016. 205 pp.

 

เสรีย์ ตู้ประกาย และ สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย. (2555). การศึกษาประสิทธิภาพของระบบกลั่นน้ำเสียปนเปื้อนโลหะหนักด้วยพลังงานแสงอาทิตย์. วารสารวิจัยรามคำแหง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 15(1), 40-52.

 

เสรีย์ ตู้ประกาย และ สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย. (2555). การศึกษาระบบจัดการของเสียอันตรายสำนักงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารรามคำแหง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 29(1), 55-64.

 

เสรีย์ ตู้ประกาย สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย และ ชลธิชา ใจบุญ. (2555). การศึกษาประสิทธิภาพของโดมกลั่นน้ำเสียปนเปื้อนโลหะหนักพลังงานแสงอาทิตย์. วารสารรามคำแหง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 23(1), 45-55.

 

เสรีย์ ตู้ประกาย และ สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย. (2556). การศึกษาปริมาณและแนวทางการจัดการขยะอันตรายสำหรับมหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก. วารสารวิจัยรามคำแหง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 16(2), 43-49.

 

สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย และ เสรีย์ ตู้ประกาย. (2558). การบำบัดน้ำเสียจากการแปรรูปยางพาราด้วยระบบกลั่นพลังงานแสงอาทิตย์. วารสารวิจัย มสด. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 8(2), 23-35.

 

Menchai, P., Suksabye, P., Ruangchuay, T. S., & Tuprakay S., (2013). Community responses to environmental analysis and management of water tourism. Case Study : Taling Chan Water Tourism Market, Bangkok, Thailand. The International Conference on Tourism, Transport and Logistics, Challenges and Opportunities of Increasing Global Connectivity. Paris, France. February 14 – 16, 2013. pp.103-111.

 

ตำรา

สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย. (2557). การจัดการและควบคุมมลพิษอากาศ. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

 

สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย. (2557). กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

 

ทิพย์วิมล กิตติวราพล, ชฎามาศ ขาวสะอาด, ศุภลักษณ์ วัฒนาวิทวัส, สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย, ณัฐกฤตา สุวรรณทีป, สุทัศน์ จันบัวลา, นาฎลดา อ่อนวิมล, อาภาพรรณ สัตยาวิบูล และ ตระกูล รัมฉัตร. (2558). วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

เสรีย์ ตู้ประกาย และ สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย. (2558). กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง