นางสาวอาภาพรรณ สัตยาวิบูล.

บทความวิจัย
Janbuala, S., Ratanathaworn, W., Aermbua M., Satayavibul, A., & Kitthawee, U.. (2014). Effect of sludge from water treatment plant on properties of pottery. Advanced Materials Research. 979, 94-97.