นายแทนทัศน์ เพียกขุนทด.

บทความวิจัย
Thongphubate T., & Piekkoontod T. (2016). Social network analysis on mangrove ecosystem management of Welu basin, Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 38 (3). pp. 243-248.

 

แทนทัศน์ เพียกขุนทด. (2557). ระบบมาตรฐานตลาดสดและแนวทางการพัฒนามาตรฐานตลาดสดกรณีศึกษาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 14(2), 127-136.

 

แทนทัศน์ เพียกขุนทด และอรพิมพ์ มงคลเคหา. (2558). ความสัมพันธ์ของคุณภาพอากาศกับความหลากหลายของชนิดไลเคนในเขตชานเมือง กรณีศึกษาอำเภอบางกรวย จ. นนทบุรี.

 

วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี. 12(1), 23-31.