ชื่อ: ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วยตู้ประกาย

ตำแหน่ง: ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ: ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย

ตำแหน่ง: ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ: ดร.พันชัย เม่นฉาย

ตำแหน่ง: ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ: ดร.วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ

ตำแหน่ง: ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ: อาจารย์อาภาพรรณ สัตยาวิบูล

ตำแหน่ง: ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แทนทัศน์ เพียกขุนทด

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ