• มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมืองและอุตสาหกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันแก้ไขและจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการใช้ทักษะบูรณาการเพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับห้องปฏิบัติการและเชิงพื้นที่