ผลงานของ

ดร.วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ

บทความวิจัย

  • Limkhuansuwan, V., & Sawasdipong, N. (2015). A study on the possibility of enhancing the biogas production from garbage through fermentation technology case study: the Campus Kitchen at Suan Dusit Rajabhat University. International Scientific Conference on Engineering and Applied Sciences, Okinawa, Japan. July, 29-31. pp. 161-169.