ผลงานวิชาการของอาจารย์

 width=

ชื่อ: ผศ.ดร.ปารินดา

นามสกุล: สุขสบาย

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ผลงานวิชาการของอาจารย์

 width=

ชื่อ: ผศ.ดร.สิรวัลภ์

นามสกุล: เรืองช่วยตู้ประกาย

ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ผลงานวิชาการของอาจารย์

 width=

ชื่อ: ดร.วาศนศักดิ์

นามสกุล: ลิ้มควรสุวรรณ

ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ผลงานวิชาการของอาจารย์

 width=

ชื่อ: ดร.พันชัย

นามสกุล: เม่นฉาย

ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ผลงานวิชาการของอาจารย์

 width=

ชื่อ: ดร.ปริศนาา

นามสกุล: เพียรจริง

ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ผลงานวิชาการของอาจารย์

 width=

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แทนทัศน์

นามสกุล: เพียกขุนทด

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

ผลงานวิชาการของอาจารย์

 width=

ชื่อ: อาจารย์อาภาพรรณ

นามสกุล: สัตยาวิบูล

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

ผลงานวิชาการของอาจารย์