นายพิพัฒน์พล สายเชื้อ

         นำเสนอความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำระยอง
         15 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร