ผลงานของ

ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วยตู้ประกาย

บทความวิจัย

 • TuprakayS. R., Menchai, P., Suksabye, P. & Tuprakay, S. (2014). Physical and chemical properties of solid waste from water tourism, case study: Taling Chan Floating Market, Bangkok, Thailand. Waste Management and the Environment VII, Ancona, Italy. May 12 – 14, 2014. pp 103-111.
 • Tuprakay, S., BisalyaputraI, K. & Tuprakay, S. R. (2015). Safety Distance of biogas production area according to distance measurement of hazardous area in biogas system standard. Ramkhamhaeng University International Research Conference 2015, Bangkok. September 2-3, 2015. pp 201-206.
 • Usahanunth, N., Kongsong, W., Tuprakay, S., Tuprakay, S. R., Sinthaworn, S. & Sathian, C. (2016). The mechanical properties of waste bakelite aggregate concrete. 9th International Conference on Material Science and Technology (MSAT-9). Swissotel Le Concorde, Bangkok, Thailand. December 14-15, 2016. 205 pp.
 • เสรีย์ ตู้ประกาย และ สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย. (2555). การศึกษาประสิทธิภาพของระบบกลั่นน้ำเสียปนเปื้อนโลหะหนักด้วยพลังงานแสงอาทิตย์. วารสารวิจัยรามคำแหง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 15(1), 40-52.
 • เสรีย์ ตู้ประกาย และ สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย. (2555). การศึกษาระบบจัดการของเสียอันตรายสำนักงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารรามคำแหง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 29(1), 55-64.
 • เสรีย์ ตู้ประกาย สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย และ ชลธิชา ใจบุญ. (2555). การศึกษาประสิทธิภาพของโดมกลั่นน้ำเสียปนเปื้อนโลหะหนักพลังงานแสงอาทิตย์. วารสารรามคำแหง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 23(1), 45-55.
 • เสรีย์ ตู้ประกาย และ สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย. (2556). การศึกษาปริมาณและแนวทางการจัดการขยะอันตรายสำหรับมหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก. วารสารวิจัยรามคำแหง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 16(2), 43-49.
 • สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย และ เสรีย์ ตู้ประกาย. (2558). การบำบัดน้ำเสียจากการแปรรูปยางพาราด้วยระบบกลั่นพลังงานแสงอาทิตย์. วารสารวิจัย มสด. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 8(2), 23-35.
 • Menchai, P., Suksabye, P., Ruangchuay, T. S., & Tuprakay S., (2013). Community responses to environmental analysis and management of water tourism. Case Study : Taling Chan Water Tourism Market, Bangkok, Thailand. The International Conference on Tourism, Transport and Logistics, Challenges and Opportunities of Increasing Global Connectivity. Paris, France. February 14 – 16, 2013. pp.103-111.

ตำรา

 • สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย. (2557). การจัดการและควบคุมมลพิษอากาศ.กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
 • สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย. (2557). กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
 • ทิพย์วิมล กิตติวราพล, ชฎามาศ ขาวสะอาด, ศุภลักษณ์ วัฒนาวิทวัส, สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย, ณัฐกฤตา สุวรรณทีป, สุทัศน์ จันบัวลา, นาฎลดา อ่อนวิมล, อาภาพรรณ สัตยาวิบูล และ ตระกูล รัมฉัตร. (2558). วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • เสรีย์ ตู้ประกาย และ สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย. (2558). กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง