ผลงานของ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แทนทัศน์ เพียกขุนทด

บทความวิจัย

  • Thongphubate T., & Piekkoontod T. (2016). Social network analysis on mangrove ecosystem management of Welu basin, Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 38 (3). pp. 243-248.
  • แทนทัศน์ เพียกขุนทด. (2557). ระบบมาตรฐานตลาดสดและแนวทางการพัฒนามาตรฐานตลาดสดกรณีศึกษาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 14(2), 127-136.
  • แทนทัศน์ เพียกขุนทด และอรพิมพ์ มงคลเคหา. (2558). ความสัมพันธ์ของคุณภาพอากาศกับความหลากหลายของชนิดไลเคนในเขตชานเมือง กรณีศึกษาอำเภอบางกรวย จ. นนทบุรี.
  • วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี.12(1), 23-31.