ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วยตู้ประกาย

Ph.D. (Environmental Management)  หลักสูตรนานาชาติ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2550
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  พ.ศ.2541  
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)   มหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ.2537
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ.2559