ผู้ช่วยศาสตราจารย์แทนทัศน์ เพียกขุนทด

วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร)  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.2543
วท.บ.(วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2535