ผู้สนใจศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์