• เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
 • 1. มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม และทักษะที่ใช้ในงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีคุณภาพ
 • 2. มีความสามารถบูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับศาสตร์อื่นเพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 3. มีทักษะบูรณาการเพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับห้องปฏิบัติการและเชิงพื้นที่

         จำนวนหน่วยกิตรวมตลอด หลักสูตร
         ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

          โครงสร้างหลักสูตร
          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                        142   หน่วยกิต

 • 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                               33  หน่วยกิต
 • 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                              103   หน่วยกิต

2.1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน                                                              37   หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาแกน                                                                             26  หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน                                               11  หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ                                                                    52   หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสิ่งแวดล้อม                                                      21   หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม                                                  6   หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                 21   หน่วยกิต
2.2.4 กลุ่มวิชาวิจัยและจริยธรรม                                                           4   หน่วยกิต
2.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน                                                                        9   หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ                                                          5   หน่วยกิต

 • 3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า                                            6    หน่วยกิต
 • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาขาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  2. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
  3.นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในองค์กรรัฐ
  4.นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในองค์กรเอกชน
  5.นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม