เรียน สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ที่ ม. สวนดุสิต เรียนแล้วได้อะไร ???

เรียน สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ที่ ม. สวนดุสิต เรียนแล้วได้อะไร ???

        หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมือง และอุตสาหกรรม ม. สวนดุสิต มีการเรียนการสอนที่เน้นให้ นักศึกษาได้ดึงศักยภาพของตนเองออกมา ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้น การลงมือปฏิบัติ การทำงานเชิงพื้นที่ ร่วมกับพันธกิจอื่น ๆ กับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้าง ความเป็นนักศึกษาสวนดุสิต ที่เป็นเอกลักษณ์

          รายวิชาที่เปิดสอน มีการสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของหลักการการจัดการทรัพยากรธรรมขชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมือง ตลอดจนอุตสาหกรรม

              กิจกรรมการเรียนการสอน มีทั้ง สายวิชาการหนักแน่น สายโหดลงพื้นที่ (ตามแบบฉบับ นักศึกษาสิ่งแวดล้อมที่อดทน และแข็งแกร่ง ) สายสนุกสนาน (การเรียนแบบ role play ) และ ความรับผิดชอบขั้นสูงสุด ที่นักศึกษารายบุคคลต้องบริหารจัดการชีวิต ในช่วงชั้นปีที่ 4 กับวิชา สัมมนา และ วิชา โปรเจค ที่ทำจริง เหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่สิ่งที่ได้คือ ความรู้ และทักษะติดตัว ตลอดจนโดนอาจารย์เคี่ยวกรำ จนดึงศักยภาพออกมาในช่วงเวลาของการ present ผลงานวิจัย ทำให้ นักศึกษาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ม.สวนดุสิต เป็นผู้ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของนักสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง

           ภาพทุกภาพ บ่งบอกถึง รูปแบบการเรียนการสอนในสายต่าง ๆ ที่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีท่านอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาเป็นผู้กำกับอย่างเข้มแข็ง นักศึกษาที่จบจาก สวนดุสิตมีความรู้และความสามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า สถาบันอื่น ๆ อีกทั้งเรียนสนุก มีความใกล้ชิดกับอาจารย์ผู้สอน และเพื่อน ๆในรุ่น ต่างรุ่น และ ต่างสาขา….เรียนสิ่งแวดล้อมเมืองสวนดุสิต ให้อะไรมากกว่าที่คิด….หากสนใจลองเข้ามาสัมผัสได้ เรามีคำที่ชอบพูดกันติดปากว่า…..
“เพชรแท้ย่อมไม่กลัวการเจียรนัย” มาเรียนที่นี่ จะเปลี่ยนไป เป็นคนที่มีคุณค่า และความสามารถ

      ลืมไม่ได้ คืองานสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ อาจารย์ให้วางแผน เตรียมอุปกรณ์ และลงมือทำเอง…งานนี้ นักศึกษาปีที่ 4 ทำได้และมีประสิทธิภาพ

ลองวาง plot ริมทะเล
เพื่อศึกษาสัตว์หน้าดิน
ลงพื้นที่จริง ร่วมกันในชั้นปี

          งานสำรวจพื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการทำวิจัย ก็ต้องมา….สำรวจและทำแผนที่ ในพื้นที่จริง

ร่อนหาสัตว์หน้าดินริมทะเล
ศึกษาและเข้าใจในพื้นฐานของทรัพยากรชีวภาพ

        บางครั้งแดดก็ร้อน แต่ก็ต้องทำงานเพราะงานวิจัยเพื่อจบการศึกษามากคุณค่าและความรับผิดชอบที่ต้องทำเองให้ได้

งานเก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่เมือง แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิต ที่นักศึกษา สิ่งแวดล้อมเมือง สวนดุสิตต้องรับผิดชอบในงานเล็ก ๆ ของตนเองเพื่อนำตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

ความสนุกสาน การเรียนแบบ role play ที่ต้องฝึกการคิด การสร้างสรรค์ ตัวละครสมมุติ เพื่อให้ นักศึกษาได้แสดงทักษะความรู้แบบบูรณาการผ่านโจทย์ที่อาจารย์ตั้งให้....เรียนแบบนี้สนุกและได้มีส่วนร่วมในการการเรียนการสอนอย่างแท้จริง...

บางครั้ง การดูงานในสถานที่ห่างไกล
อาจได้พบมุมบางมุมในธรรมชาติที่ซ่อนไว้ ในรูปแบบ unseen ช่วยในการเปิดโลกทรรศน์ และความรู้นอกห้องเรียน ซึ่งนักศึกษาสามารถพบได้ในกิจกรรมเสริมที่จัดไว้แต่ละปีการศึกษา

     ส่องสำรวจด้วยตัวเอง ภาพที่เห็นคือ พื้นที่ผ่านกล้องสำรวจ…สิ่งแวดล้อมไม่ได้มีแค่งานวิเคราะห์มลพิษ แต่การสำรวจ การศึกษาเชิงพื้นที่เป็นสิ่งจำเป็นในยุคสมัย 4.0 ที่เราต้องก้าวไปให้ทัน

การทำงานสำรวจต้องอดทน และตั้งใจ
สุดท้ายเราจะได้ข้อมูลที่แม่นยำและ
เกิดทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

แชร์ข่าวนี้....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Reply