แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
          ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร
             จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     
139
หน่วยกิต
       1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
       2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
103
หน่วยกิต
            2.1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
37
หน่วยกิต
                  2.1.1 กลุ่มวิชาแกน
26
หน่วยกิต
                  2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน
11
หน่วยกิต
             2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ
52
หน่วยกิต
                  2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสิ่งแวดล้อม
21
  หน่วยกิต
                  2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
6
  หน่วยกิต
                  2.2.3 กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
21
  หน่วยกิต
                  2.2.4 กลุ่มวิชาวิจัยและจริยธรรม
4
  หน่วยกิต
             2.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน
9
หน่วยกิต
             2.4 กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
 5
  หน่วยกิต
     3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า
6
 หน่วยกิต

 

    อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาขาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
3.นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในองค์กรรัฐ
4.นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในองค์กรเอกชน
5.นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม