โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *