งานวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธ.ค 2561

งานวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธ.ค 2561 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ศูนย์สิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Continue Reading งานวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธ.ค 2561

โครงการอบรมการเขียนรูปแบบเล่มสัมมนาและงานวิจัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมการเขียนรูปแบบเล่มสัมมนาและงานวิจัยของนักศึกษาปี 2558 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 วิทยากร คือ คุณธารทิพย์ แก้วเจริญ และ คุณสุรัช จ้างประเสริฐ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มสด.

Continue Reading โครงการอบรมการเขียนรูปแบบเล่มสัมมนาและงานวิจัย

เรียน สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ที่ ม. สวนดุสิต เรียนแล้วได้อะไร ???

หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมือง และอุตสาหกรรม ม. สวนดุสิต มีการเรียนการสอนที่เน้นให้ นักศึกษาได้ดึงศักยภาพของตนเองออกมา ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้น การลงมือปฏิบัติ การทำงานเชิงพื้นที่ ร่วมกับพันธกิจอื่น ๆ กับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้าง ความเป็นนักศึกษาสวนดุสิต ที่เป็นเอกลักษณ์ รายวิชาที่เปิดสอน มีการสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของหลักการการจัดการทรัพยากรธรรมขชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมือง ตลอดจนอุตสาหกรรม กิจกรรมการเรียนการสอน มีทั้ง สายวิชาการหนักแน่น สายโหดลงพื้นที่ (ตามแบบฉบับ นักศึกษาสิ่งแวดล้อมที่อดทน และแข็งแกร่ง ) สายสนุกสนาน (การเรียนแบบ…

Continue Reading เรียน สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ที่ ม. สวนดุสิต เรียนแล้วได้อะไร ???

มสด. ส่งมอบข้อมูลการท่องเที่ยว และป้ายต้นไม้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. ส่งมอบคู่มือการท่องเที่ยว และป้ายต้นไม้ จากการศึกษางานวิจัย ให้แก่ กองบิน 5 จ.ประจวบศีรีขันธ์ ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปารินกา สุขสบาย และ ผศ.ดร.ปริศนา เพียรจริง ผู้ร่วมวิจัยเรื่องการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชายหาดด้านทิศใต้ อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งมอบคู่มือการท่องเที่ยว และป้ายต้นไม้ซึ่งเป็นจาก การศึกษาในงานวิจัยดังกล่าว ให้แก่ นาวาอากาศเอก…

Continue Reading มสด. ส่งมอบข้อมูลการท่องเที่ยว และป้ายต้นไม้

โครงการผ้าป่าขยะชุมชนเมืองและชายหาดเพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการผ้าป่าขยะชุมชนเมืองและชายหาดเพื่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จ. ประจวบคีรีขันธ์   โครงการนี้ช่วยในการปลูกฝังจิตสำนึกของนักศึกษาและชาวบ้านแถบนั้นไห้มีจิตสำนึกที่จะช้วยกันอนุลักณ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้สวยงามน่า

Continue Reading โครงการผ้าป่าขยะชุมชนเมืองและชายหาดเพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการจิตอาสาปลูกปะการังเทียมตามพระราชเสาวนีย์

ภาพกิจกรรมโครงการปลูกปะการังเทียมในวันนั้น

Continue Reading โครงการจิตอาสาปลูกปะการังเทียมตามพระราชเสาวนีย์

การบรรยายการเก็บอากาศจากปล่อง ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ

การบรรยายการเก็บอากาศจากปล่อง ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ     

Continue Reading การบรรยายการเก็บอากาศจากปล่อง ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ

การหาโลหะหนักของนักศึกษา

การหาโลหะหนักของนักศึกษา ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษทางน้ำ

Continue Reading การหาโลหะหนักของนักศึกษา