เกร็ดความรู้ ณ วันนี กินอาหารเหลือทำให้ “โลกร้อน”​

เกร็ดความรู้ ณ วันนี กินอาหารเหลือทำให้ "โลกร้อน"

Continue Reading เกร็ดความรู้ ณ วันนี กินอาหารเหลือทำให้ “โลกร้อน”​

เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อน ณ วันนี้​

เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อน ณ วันนี้

Continue Reading เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อน ณ วันนี้​

งานปัจฉิมนิเทศ นศ.ปี 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม

งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปี 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม

Continue Reading งานปัจฉิมนิเทศ นศ.ปี 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม

นศ.ปี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม เข้ารับการอบรมเรื่องการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์

นศ.ปี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม เข้ารับการอบรมเรื่องการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม โดยวิทยากรจากศูนย์สิ่งแวดล้อม มสด.

Continue Reading นศ.ปี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม เข้ารับการอบรมเรื่องการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์

22 มีนาคม วันอนุรักษ์น้ำโลก (World Water Day)

       วันอนูรักษ์น้ำโลก (World Water Day) ตรงกับวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี มีจุดเริ่มต้นจากการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิลในปี 1992 ที่มีเนื้อหาสำคัญเพื่อให้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรน้ำของมนุษย์ ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์น้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ

Continue Reading 22 มีนาคม วันอนุรักษ์น้ำโลก (World Water Day)

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้พื้นที่5จังหวัด (ภาคตะวันออก)

นักศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมร่วมกันสร้างฝายกั้นน้ำ ภายใต้การอำนวยความสะดวกของคุณอิศรพงศ์ กุลไทย หัวหน้าโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้พื้นที่5จังหวัด (ภาคตะวันออก)

Continue Reading โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้พื้นที่5จังหวัด (ภาคตะวันออก)

ดร. กิตติศักดิ์ พฤกษ์กานนท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติจาก ดร. กิตติศักดิ์ พฤกษ์กานนท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวย การกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) มาบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย โดยมี ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ประธานหลักสูตรให้การต้อนรับและร่วมอภิปรายในประเด็นดังกล่าว

Continue Reading ดร. กิตติศักดิ์ พฤกษ์กานนท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้

มหาลัยสวนดุสิต ประกาศเจตนารมณ์ลดพลาสติกทุกชนิด “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”​

มหาลัยสวนดุสิต ประกาศเจตนารมณ์ลดพลาสติกทุกชนิด "รักษ์โลก เลิกพลาสติก"

Continue Reading มหาลัยสวนดุสิต ประกาศเจตนารมณ์ลดพลาสติกทุกชนิด “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”​

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดนนทบุรี ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมูลฝอย โดย อ.อาภาพรรณ สัตยาวิบูล และ ผศ.ดร.ยุวรัตน์ พจน์พิสุทธิพงศ์

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดนนทบุรี ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมูลฝอย โดย อ.อาภาพรรณ สัตยาวิบูล และ ผศ.ดร.ยุวรัตน์ พจน์พิสุทธิพงศ์

Continue Reading ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดนนทบุรี ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมูลฝอย โดย อ.อาภาพรรณ สัตยาวิบูล และ ผศ.ดร.ยุวรัตน์ พจน์พิสุทธิพงศ์

มหาลัยสวนดุสิต ประกาศเจตนารมณ์ลดพลาสติกทุกชนิด !!​

มหาลัยสวนดุสิต ประกาศเจตนารมณ์ลดพลาสติกทุกชนิด !!

Continue Reading มหาลัยสวนดุสิต ประกาศเจตนารมณ์ลดพลาสติกทุกชนิด !!​