Leave a Reply

นักศึกษาเข้าร่วมการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “วิกฤติขยะพลาสติก สู่การเปลี่ยนแปลงในสถาบันอุดมศึกษา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ประธานหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม มอบหมายให้นักศึกษาเข้าร่วมการเสวนาวิชาการในหัวข้อ "วิกฤติขยะพลาสติก สู่การเปลี่ยนแปลงในสถาบันอุดมศึกษา"  และร่วมกิจกรรม D.I.Y เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ Zero Waste และแสดงผลงาน Recycle Show Case  ในวันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม Virtual…

Continue Reading นักศึกษาเข้าร่วมการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “วิกฤติขยะพลาสติก สู่การเปลี่ยนแปลงในสถาบันอุดมศึกษา”

กิจกรรม ฟุต ฟิต อังกฤษ ตอน “เด็กวิทย์ก็สำเนียงอังกฤษดีได้ ครั้งที่ 2

กิจกรรม ฟุต ฟิต อังกฤษ ตอน “เด็กวิทย์ก็สำเนียงอังกฤษดีได้” ครั้งที่ 2 นำทีมดำเนินกิจกรรมโดย ดร.พันชัย เม่นฉาย ได้รับความอนุเคราะห์หนังสือจาก ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ประธานหลักสูตร และ ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

Continue Reading กิจกรรม ฟุต ฟิต อังกฤษ ตอน “เด็กวิทย์ก็สำเนียงอังกฤษดีได้ ครั้งที่ 2

นศ.ปี 3 นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสิ่งแวดล้อม

นศ.ปี 3 นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสิ่งแวดล้อม

Continue Reading นศ.ปี 3 นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสิ่งแวดล้อม

ตรวจคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม รับการตรวจคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Continue Reading ตรวจคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรม…. ฟุต ฟิต อังกฤษ

กิจกรรม…. ฟุต ฟิต อังกฤษตอน “เด็กวิทย์ก็สำเนียงอังกฤษดีได้” นำทีมดำเนินกิจกรรมโดย ดร.พันชัย เม่นฉาย อำนวยการดำเนินกิจกรรมโดย ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ประธานหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตร

Continue Reading กิจกรรม…. ฟุต ฟิต อังกฤษ

นักศึกษาฝึกทักษะการใช้เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในสิ่งแวดล้อม

Continue Reading นักศึกษาฝึกทักษะการใช้เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในสิ่งแวดล้อม

ปี 3 ทบทวนการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการก่อนไปฝึกงาน

Continue Reading ปี 3 ทบทวนการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการก่อนไปฝึกงาน

มอบทุนการศึกษา หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม

Continue Reading มอบทุนการศึกษา หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม

มสด. ส่งมอบข้อมูลการท่องเที่ยว และป้ายต้นไม้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. ส่งมอบคู่มือการท่องเที่ยว และป้ายต้นไม้ จากการศึกษางานวิจัย ให้แก่ กองบิน 5 จ.ประจวบศีรีขันธ์ ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปารินกา สุขสบาย และ ผศ.ดร.ปริศนา เพียรจริง ผู้ร่วมวิจัยเรื่องการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชายหาดด้านทิศใต้ อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งมอบคู่มือการท่องเที่ยว และป้ายต้นไม้ซึ่งเป็นจาก การศึกษาในงานวิจัยดังกล่าว ให้แก่ นาวาอากาศเอก…

Continue Reading มสด. ส่งมอบข้อมูลการท่องเที่ยว และป้ายต้นไม้