Leave a Reply

นักศึกษาเข้าร่วมการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “วิกฤติขยะพลาสติก สู่การเปลี่ยนแปลงในสถาบันอุดมศึกษา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ประธานหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม มอบหมายให้นักศึกษาเข้าร่วมการเสวนาวิชาการในหัวข้อ "วิกฤติขยะพลาสติก สู่การเปลี่ยนแปลงในสถาบันอุดมศึกษา"  และร่วมกิจกรรม D.I.Y เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ Zero Waste และแสดงผลงาน Recycle Show Case  ในวันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม Virtual…

Continue Reading

กิจกรรม ฟุต ฟิต อังกฤษ ตอน “เด็กวิทย์ก็สำเนียงอังกฤษดีได้ ครั้งที่ 2

กิจกรรม ฟุต ฟิต อังกฤษ ตอน “เด็กวิทย์ก็สำเนียงอังกฤษดีได้” ครั้งที่ 2 นำทีมดำเนินกิจกรรมโดย ดร.พันชัย เม่นฉาย ได้รับความอนุเคราะห์หนังสือจาก ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ประธานหลักสูตร และ ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

Continue Reading

ตรวจคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม รับการตรวจคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Continue Reading

กิจกรรม…. ฟุต ฟิต อังกฤษ

กิจกรรม…. ฟุต ฟิต อังกฤษตอน “เด็กวิทย์ก็สำเนียงอังกฤษดีได้” นำทีมดำเนินกิจกรรมโดย ดร.พันชัย เม่นฉาย อำนวยการดำเนินกิจกรรมโดย ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ประธานหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตร

Continue Reading

มสด. ส่งมอบข้อมูลการท่องเที่ยว และป้ายต้นไม้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. ส่งมอบคู่มือการท่องเที่ยว และป้ายต้นไม้ จากการศึกษางานวิจัย ให้แก่ กองบิน 5 จ.ประจวบศีรีขันธ์ ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปารินกา สุขสบาย และ ผศ.ดร.ปริศนา เพียรจริง ผู้ร่วมวิจัยเรื่องการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชายหาดด้านทิศใต้ อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งมอบคู่มือการท่องเที่ยว และป้ายต้นไม้ซึ่งเป็นจาก การศึกษาในงานวิจัยดังกล่าว ให้แก่ นาวาอากาศเอก…

Continue Reading
Close Menu