Leave a Reply

ตรวจคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม รับการตรวจคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Continue Reading

กิจกรรม…. ฟุต ฟิต อังกฤษ

กิจกรรม…. ฟุต ฟิต อังกฤษตอน “เด็กวิทย์ก็สำเนียงอังกฤษดีได้” นำทีมดำเนินกิจกรรมโดย ดร.พันชัย เม่นฉาย อำนวยการดำเนินกิจกรรมโดย ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ประธานหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตร

Continue Reading

มสด. ส่งมอบข้อมูลการท่องเที่ยว และป้ายต้นไม้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. ส่งมอบคู่มือการท่องเที่ยว และป้ายต้นไม้ จากการศึกษางานวิจัย ให้แก่ กองบิน 5 จ.ประจวบศีรีขันธ์ ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปารินกา สุขสบาย และ ผศ.ดร.ปริศนา เพียรจริง ผู้ร่วมวิจัยเรื่องการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชายหาดด้านทิศใต้ อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งมอบคู่มือการท่องเที่ยว และป้ายต้นไม้ซึ่งเป็นจาก การศึกษาในงานวิจัยดังกล่าว ให้แก่ นาวาอากาศเอก…

Continue Reading

โครงการผ้าป่าขยะชุมชนเมืองและชายหาดเพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการผ้าป่าขยะชุมชนเมืองและชายหาดเพื่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จ. ประจวบคีรีขันธ์   โครงการนี้ช่วยในการปลูกฝังจิตสำนึกของนักศึกษาและชาวบ้านแถบนั้นไห้มีจิตสำนึกที่จะช้วยกันอนุลักณ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้สวยงามน่า

Continue Reading

การบรรยายการเก็บอากาศจากปล่อง ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ

การบรรยายการเก็บอากาศจากปล่อง ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ     

Continue Reading
Close Menu