Leave a Reply

การใช้เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษในอากาศ

นักศึกษาศึกษาการใช้เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษในอากาศ ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ

Continue Reading

ศึกษาดูงาน​ ณ​ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย​ จังหวัดนนทบุรี​

หลักสูตรสิ่ง​แวดล้อม​เมืองและอุตสาหกรรม​ พานักศึกษาชั้นปีที่​ 3 เข้าศึกษาดูงาน​ ณ​ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย​ จังหวัดนนทบุรี​ ในวันศุกร์ที่​ 20 ตุลาคม 2560

Continue Reading

ศึกษาดูงานการกำจัดกากอุตสาหกรรม​ ณ​ Genco (ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม​ ​แสมดำ)

หลักสูตรสิ่ง​แวดล้อม​เมืองและอุตสาหกรรม​ พานักศึกษาชั้นปีที่​ 4​ เข้าศึกษาดูงานการกำจัดกากอุตสาหกรรม​ ณ​ Genco (ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม​ ​แสมดำ)​ ในวันที่​ 11​ ตุลาคม​ 2560

Continue Reading

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา ด้าน มลพิษทางน้ำ , มลพิษทางอากาศ , มลพิษทางเสียง และ มลพิษทางแสง

Continue Reading
Close Menu