Leave a Reply

เรียน สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ที่ ม. สวนดุสิต เรียนแล้วได้อะไร ???

หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมือง และอุตสาหกรรม ม. สวนดุสิต มีการเรียนการสอนที่เน้นให้ นักศึกษาได้ดึงศักยภาพของตนเองออกมา ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้น การลงมือปฏิบัติ การทำงานเชิงพื้นที่ ร่วมกับพันธกิจอื่น ๆ กับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้าง ความเป็นนักศึกษาสวนดุสิต ที่เป็นเอกลักษณ์ รายวิชาที่เปิดสอน มีการสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของหลักการการจัดการทรัพยากรธรรมขชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมือง ตลอดจนอุตสาหกรรม กิจกรรมการเรียนการสอน มีทั้ง สายวิชาการหนักแน่น สายโหดลงพื้นที่ (ตามแบบฉบับ นักศึกษาสิ่งแวดล้อมที่อดทน และแข็งแกร่ง ) สายสนุกสนาน (การเรียนแบบ…

Continue Reading
Close Menu