Leave a Reply

งานวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธ.ค 2561

งานวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธ.ค 2561 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ศูนย์สิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Continue Reading

การศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่4 ในรายวิชาการจัดการและควบคุมของเสียอันตราย ที่ศูนย์บริการกำจัดกากของเสียอันตราย (genco) โดย ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย

การศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่4 ในรายวิชาการจัดการและควบคุมของเสียอันตราย ที่ศูนย์บริการกำจัดกากของเสียอันตราย (genco) โดย ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย

Continue Reading

นศ.ปี 3 เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในรายวิชา การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย

นศ.ปี 3 เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในรายวิชา การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย

Continue Reading

นศ.ปี 3 เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ กรมควบคุมมลพิษ ในรายวิชา การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย

นศ.ปี 3 เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ กรมควบคุมมลพิษ ในรายวิชา การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย

Continue Reading

โครงการอบรมการเขียนรูปแบบเล่มสัมมนาและงานวิจัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมการเขียนรูปแบบเล่มสัมมนาและงานวิจัยของนักศึกษาปี 2558 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 วิทยากร คือ คุณธารทิพย์ แก้วเจริญ และ คุณสุรัช จ้างประเสริฐ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มสด.

Continue Reading

รับน้องแนวสร้างสรรค์ รุ่นพี่ สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม มสด. นำน้องปี 1 เข้าวัด “พัฒนาจิตใจ เน้นจิตอาสา รักษาวัฒนธรรมไทย”

กิจกรรม รับน้องแนวสร้างสรรค์ รุ่นพี่ สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม มสด. นำน้องปี 1 เข้าวัด "พัฒนาจิตใจ เน้นจิตอาสา รักษาวัฒนธรรมไทย"

Continue Reading

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ประธานหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม มอบหมายให้นักศึกษาเข้าร่วมการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “วิกฤติขยะพลาสติก สู่การเปลี่ยนแปลงในสถาบันอุดมศึกษา” และร่วมกิจกรรม D.I.Y เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ Zero Waste และแสดงผลงาน Recycle Show Case ในวันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม Virtual Library อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น ๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ประธานหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม มอบหมายให้นักศึกษาเข้าร่วมการเสวนาวิชาการในหัวข้อ "วิกฤติขยะพลาสติก สู่การเปลี่ยนแปลงในสถาบันอุดมศึกษา" และร่วมกิจกรรม D.I.Y เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ Zero Waste และแสดงผลงาน Recycle Show Case ในวันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม Virtual…

Continue Reading

กิจกรรม ฟุต ฟิต อังกฤษ ตอน “เด็กวิทย์ก็สำเนียงอังกฤษดีได้” ครั้งที่ 2 นำทีมดำเนินกิจกรรมโดย ดร.พันชัย เม่นฉาย ได้รับความอนุเคราะห์หนังสือจาก ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ประธานหลักสูตร และ ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ฟุต ฟิต อังกฤษ ตอน “เด็กวิทย์ก็สำเนียงอังกฤษดีได้” ครั้งที่ 2 นำทีมดำเนินกิจกรรมโดย ดร.พันชัย เม่นฉาย ได้รับความอนุเคราะห์หนังสือจาก ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ประธานหลักสูตร และ ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

Continue Reading
Close Menu