มสด. ส่งมอบข้อมูลการท่องเที่ยว และป้ายต้นไม้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. ส่งมอบคู่มือการท่องเที่ยว และป้ายต้นไม้ จากการศึกษางานวิจัย ให้แก่ กองบิน 5 จ.ประจวบศีรีขันธ์ ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปารินกา สุขสบาย และ ผศ.ดร.ปริศนา เพียรจริง ผู้ร่วมวิจัยเรื่องการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชายหาดด้านทิศใต้ อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งมอบคู่มือการท่องเที่ยว และป้ายต้นไม้ซึ่งเป็นจาก การศึกษาในงานวิจัยดังกล่าว ให้แก่ นาวาอากาศเอก…

Continue Reading

โครงการผ้าป่าขยะชุมชนเมืองและชายหาดเพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการผ้าป่าขยะชุมชนเมืองและชายหาดเพื่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จ. ประจวบคีรีขันธ์   โครงการนี้ช่วยในการปลูกฝังจิตสำนึกของนักศึกษาและชาวบ้านแถบนั้นไห้มีจิตสำนึกที่จะช้วยกันอนุลักณ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้สวยงามน่า

Continue Reading

การบรรยายการเก็บอากาศจากปล่อง ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ

การบรรยายการเก็บอากาศจากปล่อง ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ     

Continue Reading

การใช้เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษในอากาศ

นักศึกษาศึกษาการใช้เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษในอากาศ ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ

Continue Reading

ศึกษาดูงาน​ ณ​ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย​ จังหวัดนนทบุรี​

หลักสูตรสิ่ง​แวดล้อม​เมืองและอุตสาหกรรม​ พานักศึกษาชั้นปีที่​ 3 เข้าศึกษาดูงาน​ ณ​ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย​ จังหวัดนนทบุรี​ ในวันศุกร์ที่​ 20 ตุลาคม 2560

Continue Reading

ศึกษาดูงานการกำจัดกากอุตสาหกรรม​ ณ​ Genco (ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม​ ​แสมดำ)

หลักสูตรสิ่ง​แวดล้อม​เมืองและอุตสาหกรรม​ พานักศึกษาชั้นปีที่​ 4​ เข้าศึกษาดูงานการกำจัดกากอุตสาหกรรม​ ณ​ Genco (ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม​ ​แสมดำ)​ ในวันที่​ 11​ ตุลาคม​ 2560

Continue Reading

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา ด้าน มลพิษทางน้ำ , มลพิษทางอากาศ , มลพิษทางเสียง และ มลพิษทางแสง

Continue Reading
Close Menu