Leave a Reply

22 มีนาคม วันอนุรักษ์น้ำโลก (World Water Day)

       วันอนูรักษ์น้ำโลก (World Water Day) ตรงกับวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี มีจุดเริ่มต้นจากการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิลในปี 1992 ที่มีเนื้อหาสำคัญเพื่อให้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรน้ำของมนุษย์ ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์น้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ

Continue Reading 22 มีนาคม วันอนุรักษ์น้ำโลก (World Water Day)

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้พื้นที่5จังหวัด (ภาคตะวันออก)

นักศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมร่วมกันสร้างฝายกั้นน้ำ ภายใต้การอำนวยความสะดวกของคุณอิศรพงศ์ กุลไทย หัวหน้าโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้พื้นที่5จังหวัด (ภาคตะวันออก)

Continue Reading โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้พื้นที่5จังหวัด (ภาคตะวันออก)

ดร. กิตติศักดิ์ พฤกษ์กานนท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติจาก ดร. กิตติศักดิ์ พฤกษ์กานนท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวย การกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) มาบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย โดยมี ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ประธานหลักสูตรให้การต้อนรับและร่วมอภิปรายในประเด็นดังกล่าว

Continue Reading ดร. กิตติศักดิ์ พฤกษ์กานนท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้

งานวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธ.ค 2561

งานวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธ.ค 2561 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ศูนย์สิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Continue Reading งานวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธ.ค 2561

การศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่4 ในรายวิชาการจัดการและควบคุมของเสียอันตราย

การศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่4 ในรายวิชาการจัดการและควบคุมของเสียอันตราย ที่ศูนย์บริการกำจัดกากของเสียอันตราย (genco) โดย ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย​

Continue Reading การศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่4 ในรายวิชาการจัดการและควบคุมของเสียอันตราย

นศ.ปี 3 เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในรายวิชา การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ

นศ.ปี 3 เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในรายวิชา การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย

Continue Reading นศ.ปี 3 เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในรายวิชา การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ

นศ.ปี 3 เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ กรมควบคุมมลพิษ

นศ.ปี 3 เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ กรมควบคุมมลพิษ ในรายวิชา การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย

Continue Reading นศ.ปี 3 เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ กรมควบคุมมลพิษ

โครงการอบรมการเขียนรูปแบบเล่มสัมมนาและงานวิจัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมการเขียนรูปแบบเล่มสัมมนาและงานวิจัยของนักศึกษาปี 2558 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 วิทยากร คือ คุณธารทิพย์ แก้วเจริญ และ คุณสุรัช จ้างประเสริฐ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มสด.

Continue Reading โครงการอบรมการเขียนรูปแบบเล่มสัมมนาและงานวิจัย

รับน้องแนวสร้างสรรค์ รุ่นพี่ สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม มสด. นำน้องปี 1 เข้าวัด “พัฒนาจิตใจ เน้นจิตอาสา รักษาวัฒนธรรมไทย”

กิจกรรม รับน้องแนวสร้างสรรค์ รุ่นพี่ สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม มสด. นำน้องปี 1 เข้าวัด "พัฒนาจิตใจ เน้นจิตอาสา รักษาวัฒนธรรมไทย"

Continue Reading รับน้องแนวสร้างสรรค์ รุ่นพี่ สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม มสด. นำน้องปี 1 เข้าวัด “พัฒนาจิตใจ เน้นจิตอาสา รักษาวัฒนธรรมไทย”