Category: ข่าวกิจกรรม

0

โครงการผ้าป่าขยะชุมชนเมืองและชายหาดเพื่อสิ่งแวดล้อม

Photo โครงการผ้าป่าขยะชุมชนเมืองและชายหาดเพื่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จ. ประจวบคีรีขันธ์

0

โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Photo โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์